RAINIS UZ ASPAZIJA TEV

 • LATVIJAS JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLA – LUGU KONKURSA “RAINIS UN ASPAZIJA TEV” NOLIKUMS.

  MĒRĶI

  1.      Aktualizēt Raiņa un Aspazijas personību nozīmi Latvijas kultūrā jauniešos, uzsvērt abu dzejnieku aktīvo pozīciju pret sava laika sabiedriskās dzīves problēmām, saistot tās ar mūsdienām;

  2.  Veicināt jauniešu teātru sadarbību ar jaunajiem dramaturgiem.

  ORGANIZATORI

  Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar Kauguru Kultūras centru.

  DALĪBNIEKI

  Konkursā piedalās individuālas personas – teātra mākslas jomā un dramaturģiju studējošie, Latvijas jaunieši, kurus interesē teātra māksla un dramaturģija.

  Lugu iesniegšana,  prasības un kritēriji

  1. Iesniedzamā luga ir viencēliens, apjoms līdz 30 tūkstoši zīmēm;
  2. Lugas auditorija ir jaunieši;
  3. Lugas vērtēs katrs žūrijas loceklis, piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 2 atbilstoši  vērtēšanas kritērijiem:
   1. Lugas impulss un nosaukums saistīts ar tēmu.
   1. Citādais kā brīvais.
   1. Pliekšāna iela 5/7.
   1. Aspazijas jaunākā luga 2022.
   1. Raiņa un Aspazijas bērni. 
   1. Latviešu valoda 2030.
   1. Rainis – 14.Saeimas deputāts;
   1. Lugas problemātika saistāma ar Raiņa vai Aspazijas daiļradi vai uzskatiem, biogrāfiju un Jūrmalu;
   1. Lugas tagadnīgums, konflikta risinājums, tēlu sistēma, valodas atbilstība žanram un stilam, dramaturga piedāvātais spēles telpas risinājums;
   1. Lugas saturs atbilst jauniešu mērķauditorijai;
   1. Lugas apjoms ir līdz 30 tūkstoši zīmēm;
  4. Autors var iesniegt vairākas lugas;
  5. Piecu labāko lugu autori tiks uzaicināti piedalīties savas lugas publiskā lasījumā, kurā tiks uzaicināti profesionāli dramaturgi un teātra režisori;
  6. Jauniešu teātru izvēlētās autoru lugas tiks nolasītas jauniešu teātra aktieru izpildījumā;

  Termiņš

  1. Lugu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 25.februāris;
  2. Festivāla lugu Konkursam domātie darbi un pieteikums (sk.pielikumā) iesūtāmi elektroniskā veidā (doc, docx, rtf vai pdf formātā) uz norādīto e-pasta adresi RainisAspazijaTev@jurmala.lv. Pieteikumu Konkursam var parakstīt un ieskanēt vai arī parakstīt ar droši elektronisko parakstu. Kad luga un pieteikums ir saņemts, autors saņem apstiprinājumu uz to e-pasta adresi, no kura iesniedzis lugu(as).

  Žūrija

  Konkursā iesniegto lugu vērtēšanai rīkotāji izveido žūriju, kurā darbojas vismaz 3 žūrijas pārstāvji, kas ir dramaturgi, režisori un literatūras un teātra teorētiķi, kā arī jauniešu teātru un Jūrmalas jauniešu organizācijas pārstāvji, kas izvirza savas lugas favorītes.

  Balvas

  1. Katrs Konkursa dalībnieks saņem piemiņas balvu;
  2. Konkursā uzvarējušo lugu autori saņem nauda balvas:

  1.vieta 800.00 EUR (pēc nodokļu nomaksas);

  2.vieta 500.00 EUR (pēc nodokļu nomaksas);

  3.vieta 300.00 EUR (pēc nodokļu nomaksas);

  Veicināšanas balva 200.00 EUR.

  NORISES LAIKS UN VIETA

  1. 2021. gada 27.oktobris – lugu Konkursa izsludināšana;

  2. 2021.gada 10.novembris plkst. 17.00 – interesentiem tiek piedāvātas iedvesmas tikšanās ar dramaturgu Lauri Gundaru, Zoom platformā. Pieteikties var līdz 2021.gada 8.novembrim uz e-pastu RainisAspazijaTev@jurmala.lv;

  3. No 2021.gada 25.novembra līdz 22.decembrim – notiek meistarklases, konsultācijas par lugu tematiku un kritērijiem. Jomas profesionālis un tikšanās datumi tiks precizēti;

  4. 2022.gada 25.februāris – lugu iesniegšanas termiņš;

  5. Ne vēlāk kā līdz 2022.gada 8.aprīlim – rezultātu paziņošana (rakstiski);

  6. 2022.gada 30.aprīlis – lugu lasījumi Jūrmalas kultūras telpā (ar publiku vai bez publikas, video tiešraide).

  FINANSĒJUMS­

  Lugu Konkursu, lasījumus, naudas balvas un piemiņas balvas sedz Konkursa organizētāji.

  Lugu lasījumu autoru ceļa izdevumus uz Jūrmalu finansē dalībnieki paši.

  LUGU  IZMANTOŠANAS TIESĪBAS

  1. Jūrmalas pilsētas dome iegūst tiesības bez maksas izmantot Konkursa dalībnieku iesniegtās lugas;

  2. Atbilstoši Autortiesību likumam Konkursa godalgoto vietu vai veicināšanas balvas ieguvēji piešķir Jūrmalas pilsētas domei visas izņēmuma tiesības attiecībā uz lugu  izmantošanu, lietošanu un pārveidošanu jebkurā laikā un jebkuriem mērķiem, tajā skaitā publiskot lugas. Autora personiskās tiesības tiek saglabātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

  3. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbus un parakstot pieteikumu, piekrīt visām Konkursa nolikuma prasībām un vienlaicīgi apliecina, ka iesniegtais darba saturs ir oriģināls un nav kopēts no citu autoru radītiem darbiem. Kā arī apliecina, ka darba saturs nepārkāpj trešo personu tiesības;

  4. Konkursa dalībnieks apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādus strīdus ar trešajām personām tiesā par Autortiesību likumā noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību piederību un/vai pārkāpumiem, neiesaistot Jūrmalas pilsētas domi nevienā no šādiem strīdiem;

  5. Izmantojot un publicējot Konkursa darbu, Jūrmalas pilsētas dome norāda darba autoru vārdu un uzvārdu.

  KONKURSA DALĪBNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE

  1. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina Konkursa dalībnieku fizisko datu aizsardzību atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasībām;

  2. Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis 67093849, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv;

  3. Iegūto Konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā un risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus:

  3.1.Vārds un uzvārds ir nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu kā darba/-u autoru;

  3.2.Tālruņa numurs un e-pasta adrese ir nepieciešama, lai vajadzības gadījumā sazinātos ar Konkursa dalībnieku.

  4. Personas datu apstrādes ilgums:

  4.1.Jūrmalas pilsētas dome saziņas nolūkos līdz Konkursa beigām glabās Konkursā neuzvarējušo dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

  4.2. Konkursa uzvarētāju personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese) tiks glabāti, kamēr būs spēkā Konkursa dalībnieku piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei, lai nodrošinātu Konkursa dalībnieku kā darbu autoru identifikāciju un iespēju sazināties saistībā ar darbu izmantošanu;

  5. Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai Jūrmalas pilsētas dome dzēš viņa iesūtītos personas datus. Līdz ar Konkursa dalībnieka iesūtīto personas datu dzēšanu Konkursa dalībnieks tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.

  6. Ja Konkursa dalībnieks līdz Konkursa rezultātu paziņošanas dienai atsauc savu dalību Konkursā, Jūrmalas pilsētas dome nekavējoties dzēš savā rīcībā esošos attiecīgā Konkursa dalībnieka personas datus.

  KONTAKTI

  Papildu informācija par Konkursu – Dace Umbraško, RainisAspazijaTev@jurmala.lv, tālr. 26779216

   Konkursa nolikums un rezultāti tiks publicēti Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.